Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stosowana jest wobec domeny strony internetowej www.target.edu.pl, (dalej zwanej Serwis), której operatorem jest Saxoncourt Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przybyszewskiego 38/2, 01-824 Warszawa, NIP 526 26 54 107, REGON: 015210409

Przestrzegamy Ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – podpisanej przez Prezydenta RP dnia 22 maja 2018 r., zwanej dalej Ustawa RODO.

Dokument Polityki Prywatności jest na bieżąco weryfikowany i w razie potrzeby aktualizowany.

Korzystając z Serwisu akceptujesz Politykę Prywatności

Dział I. Definicje podstawowe

1) Polityka Prywatności - niniejsza Polityka Prywatności Serwisu Internetowego www.target.edu.pl

2) Administrator – Saxoncourt Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przybyszewskiego 38/2 01-824 Warszawa NIP 526 26 54 107, REGON:015210409

3) Serwis - serwis internetowy dla domeny target.edu.pl, znajdujący się pod adresem www.target.edu.pl

4) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu.

5) Rozporządzenie RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) Ustawa RODO – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Dział II. Polityka Prywatności Serwisu Internetowego www.target.edu.pl

Administrator danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Saxoncourt Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przybyszewskiego 38/2, 01-824 Warszawa, NIP 526 26 54 107, REGON: 015210409

2) We wszelkich sprawach związanych z Polityką Prywatności należy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@target.edu.pl lub pisemnie na adres Przybyszewskiego 38/2, 01-824 Warszawa

Hosting i bezpieczeństwo Serwisu i domeny

3) Hosting serwisu zapewnia zewnętrzny dostawca: cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań

4) Serwis i domena zabezpieczone są poprzez usługę szyfrowania danych , co oznacza, że zarówno korzystanie z Serwisu jak i korespondencja e-mail jest zabezpieczona.

Sposób przetwarzania danych osobowych

7) Administrator dba w szczególny sposób o bezpieczeństwo danych osobowych, w tym przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu. Wszelkie podawane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

8) Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

9) Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Cel przetwarzania danych osobowych

10) Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu i realizacji usług t.j. nawiązanie, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego polegającego na korzystaniu z funkcjonalności Serwisu, w szczególności wysyłania ofert marketingowych dotyczących informacji o usługach jak i realizacji usług na zlecenie Użytkownika oraz w celach promocyjnych.

Przetwarzane dane osobowe

11) O zakresie wymaganych danych osobowych do skorzystania z danej funkcji Serwisu Użytkownik jest każdorazowo uprzednio informowany. Administrator może przetwarzać

następujące dane osobowe Użytkowników:

a) adres e-mail,

b) imię,

c) nazwisko,

d) numer telefonu,

e) NIP.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

12) Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne, każdy samodzielnie decyduje czy chce korzystać z Serwisu oraz usług dostarczanych za jego pośrednictwem. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek do korzystania z niektórych funkcji Serwisu lub usług dostarczanych za jego pośrednictwem może być niezbędne, o czym korzystający Użytkownik jest każdorazowo uprzednio informowany.

13) Korzystając z wybranych funkcjonalności Serwisu Użytkownik zobligowany jest do wyrażania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w niezbędnym zakresie.

14) Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – zarówno w zakresie wybranego celu przetwarzania danych, jak i w ogólności. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem.

15) Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w celu nawiązania, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego polegającego na korzystaniu z funkcjonalności Serwisu może się wiązać z koniecznością rozwiązania umowy albo zaprzestania korzystania z Serwisu. Cofnięcie zgody nie jest możliwe, jeżeli zgoda taka wynika z obowiązujących przepisów prawa.

16) Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich podanych przez siebie danych oraz ich poprawiania. W tym celu należy skierować odpowiedni wniosek do Administratora.

17) Administrator nie sprzedaje danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności lub przepisami obowiązującego prawa.

18) Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków, w których Administrator dysponuje uprzednią zgodą Użytkownika lub gdy udostępnienie danych jest prawnie dozwolone.

Prawa autorskie

19) Treści zamieszczone w Serwisie są chronione prawem autorskim i są własnością Administratora.

Informacje ogólne

20) Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam obowiązującą. Odnośniki te są zamieszczone jedynie po to, by ułatwić Użytkownikowi znalezienie konkretnych informacji.